Top 6 quyển sách triết học của tác giả Thu Huyền Ái Phương được mua nhiều nhất hiện nay

0
1198
Vật Phẩm Phong Thủy

Luôn có những danh sách các bộ phim hay nhất do các nhà phê bình phim bầu chọn, vậy còn sách thì sao? Sự hay dở của một cuốn sách vốn không dựa trên thước đo nào cố định mà dựa vào cảm tính của người đọc rất nhiều. Vậy sách do ai viết cũng là một yêu tố khách quan để đánh giá sách hay dỡ. Topxephang.com gợi ý danh sách 6 quyển sách triết học của tác giả Thu Huyền Ái Phương được mua nhiều nhất hiện nay

1 Tìm Hiểu Quy Định Về Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Kỷ Luật Đảng Điều Lệ Đảng Và Những Điều Đàng Viên Không Được Làm
Nhằm giúp cho cấp ủy các cấp và cán bộ làm công tác Đảng, các Đảng viên biết kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chủ trương, đường lối của Đảng, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng về nghiệp vụ công tác đảng, phát huy tính năng động sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu phát triển Đảng trong tình hình mới, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: “rTìm Hiểu Quy Định Về Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Kỷ Luật Đảng Điều Lệ Đảng Và Những Điều Đàng Viên Không Được Làm ”

2 Bồi Dưỡng Nâng Cao Nhận Thức Về Đảng – Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Nghiệp Vụ Quan Trọng Trong Công Tác Đảng
Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Và Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chính là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong đó, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…. Vì vậy các cấp ủy, các cơ quan Đảng đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác nghiệp vụ quản lý đảng, nhất là công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và hết sức quan trọng, đặc biệt trong tình hình mới hiện nay.

Nhằm giúp cho cấp ủy các cấp và cán bộ làm công tác Đảng, các Đảng viên biết chủ trương, đường lối của Đảng hiện nay về xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên mới rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nâng cao các kỹ năng về nghiệp vụ công tác đảng, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách : “BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG”

3 Sổ Tay Xử Lý Các Tình Huống Thiết Yếu Trong Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Các Cấp – Quán Triệt Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước, Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội 2011-2020 Và Nghị Quyết Lần Thứ XI Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đại hội XI của Đảng là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng và dân tộc ta. Diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân ta vừa đi qua chặng đường 25 năm đổi mới, Đại hội đã bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991; xác định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2010-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2011-2015. Cán bộ, đảng viên cần học tập, nghiên cứu, quán triệt, nắm được những vấn đề cơ bản, những nét mới trong các văn kiện Đại hội về đường lối, quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, trên cơ sở đó thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng.

Nhằm giúp cho cấp ủy các cấp và cán bộ làm công tác Đảng, các Đảng viên biết kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời cập nhật kiến thức, bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng về nghiệp vụ công tác đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu phát triển Đảng trong tình hình mới. Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách.

4 Kỹ Năng Thực Hiện Các Sự Kiện Quan Trọng Trong Tổ Chức Công Đoàn Năm 2012 – Chuẩn Bị Đại Hội Công Đoàn Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Lần XI Công Đoàn Việt Nam – Giải Đáp Thắc Mắc Về Sử Dụng, Quản Lý Tài Chính Trong Công Đoàn
Năm 2012 và 2013 sẽ diễn ra đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 – 2018). Trong bối cảnh đất nước ta có những thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức, đây sẽ là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới. Để đại hội đạt kết quả tốt, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 24-2-2012 Về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cũng ban hành Kế hoạch số 02/KH-TLĐ ngày 13-3-2012 về Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam…

Nhằm giúp các cán bộ công đoàn các cấp cập nhật thông tin và nắm vững chủ trương, quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và của Nhà nước, các Bộ ngành trong giai đoạn mới, cũng như có các kiến thức liên quan đến tài chính công đoàn, chế độ chính sách cho người lao động, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách:

5 Những Vấn Đề Cấp Bách Xây Dựng Đảng Công Tác Kiểm Tra Của Tổ Chức Đảng Đối Với Việc Tu Dưỡng, Rèn Luyện Đạo Đức Của Cán Bộ, Đảng Viên Năm 2012
Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác quan trọng này. Trên cơ sở đó, công tác xây dựng Đảng đã được tăng cường và đã đạt một số kết quả tích cực. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém, có mặt còn phức tạp thêm. Nhận thức sâu sắc tình hình, nhiệm vụ và những yêu cầu đặt ra, BCH Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn và nhất trí ra Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Quy định 55-QĐ/TW, ngày 10-1-2012 của Ban bí thư trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên cũng được ban hành tiếp theo các Quyết định số 45-QĐ/T.Ư Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quyết định số 46-QĐ/T.Ư Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng..; Quyết định số 47-QĐ/T.Ư Quy định về những điều đảng viên không được làm….
Nhằm giúp cho cấp ủy các cấp và cán bộ làm công tác Đảng, các Đảng viên biết chủ trương, đường lối của Đảng hiện nay về xây dựng Đảng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nâng cao các kỹ năng về nghiệp vụ công tác đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu phát triển Đảng trong tình hình mới, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách :

6 Tuyển Tập Các Mẫu Diễn Văn Khai Mạc, Bế Mạc, Hội Nghị – Các Mẫu Văn Bản Dùng Trong Tổ Chức Đảng – Xử Lý Các Tình Huống Thiết Yếu Trong Công Tác Đảng
Nhằm giúp cho cấp ủy các cấp và cán bộ công tác của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng, nâng cao khả năng xử lý các tình huống vướng mắc trong nghiệp vụ công tác của Đảng, kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lí của đảng nhà nước theo đúng quy định về thể thức, thủ tục hành chính, phát huy tính năng động sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu phát triển Đảng trong tình hình mới. Nhà xuất bản lao động – xã hội xuất bản cuốn sách.

Cuốn sách có các nội dung chủ yếu như sau:

Phần thứ I: Xử lý tình huống thiết yếu về nghiệp vụ công tác Đảng

Phần thứ II: Các mẫu văn bản thường dùng trong các cơ sở Đảng

Phần thứ III: Các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị các mẫu thư thường dùng trong các cơ sở Đảng

Phần thứ IV: Hồ Chí Minh và phong cách lãnh đạo

Cuốn sách là một tài liệu rất hữu ích, được xem như một cẩm nang nghiệp vụ về công tác Đảng dành cho các đảng viên, cán bộ làm công tác Đảng ở các địa phương cơ quan, đơn vị

Các Bài Hay Nên Xem Khác

Vật Phẩm Phong Thủy

BÌNH LUẬN